Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjajMagazynwarsztatyporadamediaaktu

biala


Aktualności:
Warsztaty dla mieszkańców nad rzeką Białą 20.03.2015
W dniach 12 – 14 marca br. odbyły się trzy spotkania warsztatowe z mieszkańcami Rzuchowej, Tuchowa oraz Bobowej w ramach projektu „Unikalne walory doliny rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu”.  Dotyczyły one przede wszystkim wartości przyrodniczych, kulturowych, gospodarczych oraz społecznych rzeki Białej, wraz ze sposobami wykorzystania ich w rozwoju tych miejscowości. Mimo iż tematyka wszystkich spotkań była zróżnicowana, ze względu na uwagi i propozycje zgłaszane przez uczestników, dominowały zagadnienia związane z ochroną przeciwpowodziową, zasobami naturalnymi rzeki, powrotem rzeki Białej do pierwotnego koryta czy ‘’nowoczesnymi’’ sposobami regulacji rzek. Warsztaty przeprowadzili: pani Danuta Bener – trener, facylitator, członek PKE, oraz pan Piotr Topiński – ekolog specjalizujący się w tematyce wód na terenach górskich.

warsztaty
Warsztaty prowadzone przez Piotra Topińskiego

Warsztaty w Rzuchowej odbyły się 12 marca w Centrum Produktu Regionalnego. Jest to miejscowość położona pomiędzy rzeką Biała i Dunajcem, słynąca z upraw rolnych oraz ciekawej organizacji sprzedaży produktów rolnych (paczka od rolnika). Uczestnikami spotkania w większości były członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Pleśna. Oprócz rozważań na temat zagrożenia powodziowego, spowodowanego specyficzną lokalizacją miejscowości, z dużym zaangażowaniem podejmowany był temat możliwości korzystania z rzeki i jej dorzecza, w sposób wspierający rozwój lokalnej społeczności.

Spotkanie w Tuchowie, zorganizowano 13 marca w budynku Muzeum Miejskiego. Rzeka Biała przepływająca przez to miasto, stała się dla jego mieszkańców nie tylko elementem krajobrazu, ale także swojego rodzaju zagrożeniem. Uczestnikami warsztatów byli głównie rolnicy, członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń. Tematyka spotkania koncentrowała się głównie wokół ochrony przeciwpowodziowej oraz działań mających na celu zmniejszenie strat powodowanych przez okresowe wezbrania. Ponadto uczestnicy zgłaszali liczne pomysły i inicjatywy, dotyczące głównie zagospodarowania turystycznego doliny rzeki (szlak konny) oraz ochrony wartości przyrodniczej (m.in. występujące tutaj siedlisko skójki gruboskorupowej).


warsztaty 14 marca miały miejsce warsztaty w Bobowej, które przeprowadzono w sali widowiskowej „Koronka”.
Nadmienić tutaj należy, że miejscowość ta znana jest z bogatego folkloru oraz pięknego rękodzieła ludowego – koronek klockowych, powszechnie wytwarzanych w tym regionie. Uczestnikami spotkania byli przede wszystkim: nauczyciele, biolodzy, ekolodzy, prowadzący młodzieżowe koła ochrony przyrody jak i przedstawiciele grup ekologicznych oraz rolnicy.
Tematem wiodącym, był chętnie podejmowany temat wartości przyrodniczych i turystycznych rzeki Białej.
Mieszkańcy dużą uwagę zwracali na bioróżnorodność rzeki, która stanowi dużą wartość z punktu widzenia ruchu turystycznego, który jest stosunkowo ważnym tematem ze względu na ukierunkowanie się miejscowości na działalność kulturowo – turystyczną.
Wśród ożywionej dyskusji padło wiele pomysłów na zagospodarowanie doliny rzecznej, wśród nich: stworzenie ścieżek pieszych, stanowisk obserwacyjnych flory i fauny, czy odtworzenie obiektów małej retencji z czasów zaboru austriackiego. Ponadto poruszono bardzo istotne kwestie związane z ochroną przeciwpowodziową na lokalnych ciekach, jak i gwałtownie wzrastającą populacją bobrów.


warsztaty


Bardzo serdecznie dziękujemy prowadzącym jak i wszystkim uczestnikom warsztatów za podjęcie dialogu i udział w spotkaniach.
[KCh]

Partnerzy:
Polski Klub Ekologiczny
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach


Na stronie wykorzystano zdjęcie rzeki Białej
autorstwa pana Marka Zwolenika
 eee
Projekt jest realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://eeagrants.org