Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjajMagazynwarsztatyporadamediaaktualnosci

biala
Aktualności:
Seminarium warsztatowe pt. "Rozwój gospodarczy na obszarach Natura 2000" 14.05.2016 - relacja

10 i 11 maja 2016 r. w Ciężkowicach odbyło się seminarium warsztatowe dla pracowników samorządu, mające na celu przybliżenie tematyki związanej z gospodarowaniem na terenach objętych programem Natura 2000. Spotkanie składało się z części teoretycznej, podczas której prezentowane były zagadnienia związane ze zrównoważonym gospodarowaniem wodami – w tym ochroną przeciwpowodziową a także możliwością rozwoju inwestycji na obszarach chronionych.

W trakcie praktycznej sesji warsztatowej uczestnicy dyskutowali na temat możliwości współpracy pomiędzy gminami leżącymi wzdłuż rzeki, a także wzajemnymi zależnościami i oddziaływaniem na siebie inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową. Seminarium było dobrą okazją do zaprezentowania dotychczasowych działań prowadzonych w ramach projektu, a także przedstawienia wniosków ze spotkań z mieszkańcami, które odbyły się do tej pory. Drugiego dnia miał miejsce wizyta studialna, dzięki czemu uczestnicy spotkania mogli jeszcze lepiej zrozumieć specyfikę problemów gmin leżących wzdłuż rzeki a także poznać walory przyrodnicze i potencjał turystyczny tej doliny rzecznej.

Rzeka Biała jest niezwykle różnorodna w swoim biegu. W górnej części (okolice Grybowa) koryto rzeki jest wąskie i strome, tu występuje największe niebezpieczeństwo gwałtownych wezbrań. W części środkowej (okolice Bobowej) rzeka ma charakter rozległego, szerokiego koryta, gdzie woda ma miejsce, aby w miarę bezpiecznie wyhamować swój bieg, natomiast na wysokości Ciężkowic rzeka płynie w wąskim, wyrzeźbionym pomiędzy skałami korycie. W dolnym biegu, koryto znów rozszerza się i w okolicy Komorowa za Tarnowem, Biała wpada do Dunajca.

Podejście mieszkańców i samorządowców do rzeki i jej zasobów jest różne – jak sama rzeka. Szczególnie istotne jest tu wdrażanie zrównoważonych rozwiązań przeciwpowodziowych, bo jak wykazała praktyka, żadne inżynieryjne budowle hydrotechniczne, nie są w stanie skutecznie zapobiegać powodziom, a ich negatywne skutki środowiskowe są nieodwracalne. Najbardziej skuteczną metodą ochrony przeciwpowodziowej jest pozwolenie rzece na wyhamowanie na terenach, gdzie zalania nie przynoszą dużych strat. Zakładanie polderów, zostawienie naturalnie występującej roślinności w miejscach, gdzie jest to możliwe, przenoszenie kamieni z dolnych części rzeki, które wyhamowują jej bieg to działania najmniej inwazyjne przyrodniczo, a jednocześnie bardzo skuteczne i ekonomiczne najbardziej efektywne.
[AJ]